هیئت ثارالله رزمندگان گردان مالک اشتر

مزار شهدای مالک

مزار شهدامجموعه ای از اسامی و محل قرارگیری مزار شهدای گردان مالک اشتر  که توسط هیئت ثارالله تهیه و در حال تکمیل می باشد . از شما بازدید کنندگان گرامی تقاضا داریم که در جهت تکمیل این منبع ما را در جمع آوری اطلاعات مربوطه یاری نمایید . لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مسئولین هیئت ثارالله تماس گیرید .

رفته بودم سفری سمت مزار شهداء

که طوافی بکنم گرد مزار شهداء

به امیدی که دل خسته، هوایی بخورد

متبرک شود از گرد و غبار شهداء

هرچه زد خنجر احساس به سرچشمه ی عشق

شرمگینم که نشد اشک نثار شهداء

رمز این چشم عطشناک از آنجاست که من

آبیاری نشدم فصل بهار شهداء

چون نشد شمع، دلِ تنگ که سوزد شب عشق

کاش می شد که شوم سنگ مزار شهداء

آخرین خط وصایای دل من این است

که به خاکم بسپارید کنار شهداء

مرثیه سرایی شهید گمنام ، مداح اهل بیت رمضانی :

نام خانوادگی
نام
قطعه
ردیف
شماره
نام عملیات
یگان
آشوریسعید404014بیت المقدس 2
آقاجانیمهدی268148نصر 7گروهان شهید بهشتی
ابدیمحمود27غدیر-شلمچه
ابراهیم آبادیمرتضی401712بیت المقدس 4
ابنیکیمحمد رضا291418کربلای 5
ابوالحسنیداوود53751والفجر 8
اثباتیعبدالرضا405018بیت المقدس 2
اثباتیغلامرضا29691تکمیلی کربلای 5
اثني عشريعلیرضا2713912کربلای 1
اثنی عشریعلیرضا5313912کربلای 1
احمدی رضا40247غدیر
اخوان حمیدرضا531508پدافندی
ارقندابراهیم29727کربلای 5
اسدیحیدر291169کربلای 5گروهان شهید بهشتی
اسدیحبیب الله 53581
اسدیاسدالله291169نصر 7گروهان شهید بهشتی
اسماعیلیمحمد حسین5313515
اعتصامیناصر40311بیت المقدس 4
اعتمادیانعباس21461بیت المقدس 2
اعمیسعید29731کربلای 5
امينيسعید27917کربلای 1
امینیسعید53917کربلای5
انحصاریمهدی404918بیت المقدس 2گروهان شهید بهشتی
انصاری جعفر53601گروهان شهید بهشتی
انور مهدیقاسم531392بدر
اکبر پورداوود53502کربلای 1
اکبریمحمود403210مرصاد
بازبندیداوود293714تکمیلی کربلای 5
بخشیمهدی29159کربلای 5
برقعیسید رضی الدین269045گروهان شهید بهشتی
بلبل پورجعفر2717610کربلای 5
بلبل پورجعفر5317610کربلای 5
بلور چیعلی29738تکمیلی کربلای 5
بهزاد پور رجب531322
بياتحسین271116کربلای 5
بکشلوحاج رجبعلی531548تکمیلی کربلای 5گروهان شهید بهشتی
بیاتحسین531116کربلای 5
تاتارحسین531152
ثابتیحمید رضا531041
جامه بزرگمحمد2912511
جبرییلسید حیدر40611غدیر
جواهریان یزدیحسین21451بیت المقدس 2
حاج ابوالقاسم صرافجواد268349کربلای 5
حاج قربانمحسن531249
حاجی حسینیقاسم2780000کربلای 1
حاجی محمدیمسلم404921
حسنیسید سعید2760ثکربلای 5
حسین جانیعباس271066پدافندی کربلای 5
حسین گلمجید28526501والفجر4
حسینیسید رضا24444کربلای 5
حسینیسید ناصر539818کربلای 1
حسینی ثامنیانسید محسن2913516پدافندی کربلای 5
حصیبیعباس29812کربلای 5
حلاجیان اصفهانیعلی 53382پدافندی
حیدریعبدالله409715
حیدریاحد40209بیت المقدس 4
حیدریجلال(محمد)292014کربلای 5
خالقی پوررسول2713غدیر
خالقی پورعلیرضا2713غدیر
خالقی پورداوود2713خیبر
خرمیرمضانعلی281013والفجر 1
خرمیهادی281013 مکررغدیر
خشکبارچیشهرام269736والفجر4
خوش کوشکعلیرضا2779کربلای 1
خوش کوشکمحمد رضا2779والفجر 1
دانیالمحمد 53843والفجر 8
داودیمجتبی291289نصر 7
داودی راسخمجید2927نصر4
دربندیمحمد رضا53822
درخشانیمحمودرضا402711بیت المقدس 4
دهباشیداریوش53768کربلای 5
ذوالقدراسدالله40275غدیر
ذیقیمتمجتبی296014کربلای 5
ربیعیمحمد28961تکمیلی کربلای 5
رحمتی (شامبولی)علی اصغر403724بیت المقدس
رحیمیمهرداد53468
رضوی طاهریسید عبدالله27231خیبر
رمزیعلیرضا284119والفجر 1
رمزیحمید رضا285622پدافندی مهران (شهریور64)
رمضان زادهمحمود29377کربلای 5
رمضان زادهابراهیم29377
رنجبراسماعیل294814
رنجبرعلی اصغر271112بدر
رهبر رضا خانلومهدی291259نصر 7
ریاضیمحمود2824 مکرر20نصر 7
زارع طوافیحسن40533غدیر
زالعباس5317410کربلای 5
زرین قلمجلال291124تکمیلی کربلای 5
زمانپورسهیل(کمیل)4011516بیت المقدس 7گروهان شهید بهشتی
زمانیاصغر404112تکمیلی کربلای 5
سادات طلبسید مصطفی291296نصر 7
سادات کیایی سید کمال5317613
سالاریغلامرضا402422
سخایی2799الفکربلای 1
سلمانیحمید532910
سلیمانیادریس29616کربلای 5
سلیمانیناصر53561والفجر 8
سلیمانیموسی271081بدر
سلیمیعلی2710915بدر
سلیمیمحمد2713513والفجر 8
سویزیحسن29616کربلای 5
شاداحمد27130
شادرومحسن2790الفپدافندی مهران (شهریور64)
شبانیعباس292118کربلای 5
شرافتيحسین273111کربلای 5
شرافتیحسین533111کربلای 5
شفیعیحسین2917310نصر 7
شمسعباسعلی29881تکمیلی کربلای 5
شهرياريعلی اصغر27111کربلای 5
شهریاریعلی اصغر53111کربلای 5
شهيممجید2713916کربلای 1
شهیدیمهدی248537تکمیلی کربلای 5
شهیممجید5313916کربلای 5
شوندیمحسن532611
شیخ عظیمیمحمدرضا27مکرر946تکمیلی کربلای 5
شیداییسید حسن2716ثوالفجر 8
صالحیوحید53635
صانعیمحمود295112کربلای 5
صباغ پورداود40312بیت المقدس 4
صداقت جاویداحمد53408غدیر
صدیقیاناکبر29472پدافندی کربلای 5
صلح جومحمد282415والفجر4
صلح جومحمد212415والفجر4
طالبی نمینمرتضی401935غدیر
طلاییعلی531473
عامری طور زنیعلیرضا248525بیت المقدس 4
عباسپورحسن24والفجر4
عباسیحمید رضا40111بیت المقدس 4
عبدالهیمسعود298311تکمیلی کربلای 5
عرب اسدیعلی اصغر40184بیت المقدس 7
عزیزیانمحسن40177بیت المقدس 4
عسکری زادهاحمد53618والفجر 8
عليزادهمحمد رضا271117کربلای 5
عليزادهمحمد حسین21والفجر4
علی هاشمیمحمد جواد2810412تکمیلی کربلای 5
علیخانیصادق53614والفجر 8
علیزادهمحمد رضا531117والفجر 8
علیزاده برمیمحمد 284221والفجر مقدماتی
علیمددیحسن532318والفجر 8
عنایتیحسین295110تکمیلی کربلای 5
غنی پورحبیب الله291126تکمیلی کربلای 5
فاطمی نیریسید علی اکبر297611تکمیلی کربلای 5
فخار نیاعلی5312410مرصادگروهان شهید بهشتی
فخارمنششهرام ( مصطفی)2714410بیت المقدس 2
فراهانیفتح الله27125ببدر
فرهودیاسدالله271152بدر
فروزندهعباس531151
فریبرز صالحرضا296011کربلای 5
فولادیکاظم29202پدافندی کربلای 5
قائمی زادهمحمود27104901بدر
قاسم عليانقاسم274313کربلای 5
قاسم علیانمهدی (حجت)534313کربلای 5
قاضیوحید275917غدیر
قانعجعفر2913011نصر 7
قدرت بیگلومجتبی2913پدافندی کربلای 5
قربانی اصلحسین405222بیت المقدس 2
قره یاضیبهنام (عباس)29275کربلای 5
قضاتلوحسین53164
قواميحسین24والفجر4
كارگر سركنديعلیرضا24والفجر4
كشاورز رضاييبهنام241815والفجر4
كيانياحمد2713214کربلای 1
كيهانيحمید271011کربلای 5
لايقيبهروز272617کربلای 5
لایقیبهروز532617کربلای 5
لباف يوسفيمصطفي26والفجر4
لشکری نژادابراهیم291125تکمیلی کربلای 5
لطفيحبیب26والفجر4
لطفیجمشید (مجید)40286غدیر
لكزائيانسید احمد26والفجر4
مجازیمحمد40486مرصادگروهان شهید بهشتی
محمد جعفرعبدالله27والفجر4
محمد جعفر شعر بافحسن2811504والفجر4
محمد جعفر شعر بافحسن2611504والفجر4
محمد رحیمیحسین402622بیت المقدس 2
محمد لوعینعلی29692کربلای 5
محمدی تهرانیمحمد رضا53862والفجر 8
محمدی مقدم (شالچی)محمد293612
محمودی یکتامحمد اسماعیل29662تکمیلی کربلای 5
محیطی پناهیبرات403822بیت المقدس 2
مددهادی (محسن)531813کربلای 5
مرانکینظام الدین29000پدافندی کربلای 5
مرویمهرداد29355کربلای 5گروهان شهید بهشتی
مرکب سازحمید رضا29716تکمیلی کربلای 5
مصيبيسيف الله27والفجر4
مظفریفرشید29492کربلای 5
مفیدمحمود2848 مکرر22کربلای 5
مفیدیانفرامرز404923بیت المقدس 2
ملکیمصطفی53814والفجر 8
مهدی زادهسید رضا29697نصر 7گروهان شهید بهشتی
نازنينيعلی27والفجر4
نامجومحمد حسین28921نصر 7
نامجوعلیرضا53272پدافندی
نریمانیرحیم291617
نصیریسعید29152پدافندی کربلای 5
نفری قلعهاحمد401035غدیر
نقاش خوشمحمد رضا405017
نوایی لواسانیمجید53968گروهان شهید بهشتی
نور علي شاهيحسن27والفجر4
نوروزيتقی27والفجر4
نوروزیانمسعود29669پدافندی شلمچه(اردیبهشت66)
نيك مردمحمد276314پدافندي مهران
نیازیانابراهیم271611خیبر
نیک مردمحمد536314پدافندی
نیکچه فراهانیمحمد2452616تکمیلی کربلای 5
نیکچه فراهانیمحمد2452616تکمیلی کربلای 5
هاشميانسید حسین27والفجر4
هاشمیسید مسعود29301کربلای 5
هاشمیعلی اکبر271332والفجر مقدماتی
هاشمیانسید سعید539510والفجر 8
هدایتی دولابیمهدی 531001والفجر 8
هدایتی دولابیاحمد531011والفجر 1
هدایتی دولابیاحمد531011والفجر 1
همایون پورعلی291728بیت المقدس 4
وکیل پورعباس291209نصر 7
وکیلیغلامرضا404322بیت المقدس 2
پرتغالیغلامرضا405123بیت المقدس 2
پژوهندهناصر29839تکمیلی کربلای 5
پیر بداغیمحمود531496پدافندی فاوگروهان شهید بهشتی
چاقریقاسم408619بیت المقدس 4
چشم آبدادهمهرداد272316کربلای 5
چشم آبدادهامیر حسین272316کربلای 5
چشم آبدادهمهرداد532316کربلای 5
چشم آبدادهمهران532317کربلای 5
چشم آبدادهمهران272317کربلای 5
چشم آبدادهامیر حسین532316کربلای 5
چغلریمحمدرضا405120
چگينيمرتضی271711کربلای 5
چگینیحبیب40228غدیر
چگینیمرتضی531711کربلای 5
کاتوزیانامیر هوشنگ298116پدافندی شلمچه(اردیبهشت66)
کارورمحمد رضا267949خیبر
کاشانی هامحمود53718
کاشی پزهااسماعیل264840والفجر 1
کاظم نژادخسرو29604تکمیلی کربلای 5
کاظم نژادحمزه2964
کامرانیاسفندیار404423بیت المقدس 2
کاهدیعلی531332پدافندی
کرد بچهغلامحسین2810511پدافندی فاو
کریمیعلی اکبر2410916دشت عباس
کریمیعلی اصغر2410815کربلای 5
کشاورز رضاییبهنام281815والفجر4
کوهبرعلیرضا53671گروهان شهید بهشتی
کوهیزیدالله53982
کیانیاحمد5313214کربلای 1
کیهانیحمید531011کربلای 5
گروسيمحمد24والفجر4
گل قاسمیعسگر531719
گلشنحسین26والفجر4
گيوديلطف الله26والفجر4
یزدانی مقدمعلی اکبر29607تکمیلی کربلای 5
یوسفیعلی اکبر404314بیت المقدس 2
یوسفیحسین248035
یوسفیتقی27والفجر4
نوروزیمجید50گروهان شهید بهشتی